Rzetelność, profesjonalizm i specjalistyczna obsługa prawna:

+48 605-085-913

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny ?

Adwokat alimenty Szczecin, Alimenty Szczecin, Kancelaria Adwokacka alimenty Szczecin

Obowiązek alimentacyjny stanowi przede wszystkim zobowiązanie prawnorodzinne wynikające ex lege z różnych powiązań rodzinnych. Poza pokrewieństwem stosunek alimentacyjny wynika również z powinowactwa, przysposobienia, z powiązań podobnych do rodzinnych . Obowiązkiem alimentacyjnym objęte zostały także osoby, między którymi więzy rodzinne ustały – obowiązek między byłymi małżonkami oraz po rozwiązaniu przysposobienia.
Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej, a więc osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (wnuki, dzieci, czyli zstępni, oraz rodzice, dziadkowie, czyli wstępni) oraz rodzeństwo, a więc osoby, które mają choć jednego wspólnego przodka. Zatem obowiązek alimentacyjny istnieje zarówno pomiędzy rodzeństwem naturalnym, jak i przyrodnim (uchw. SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988, Nr 4, poz. 42).